دانلود فایل


تحقیق در مورد نوشهر یا شهرهای جدید - دانلود فایلدانلود فایل تحقیق در مورد نوشهر یا شهرهای جدید 39 صفحه word |فونت

دانلود فایل تحقیق در مورد نوشهر یا شهرهای جدید 39 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ
بخشي از تحقيقمتاسفانه اين شهرهاي جديد حتي در مقايسه با آبادي هاي كوچك نزديك آنها نتوانستند جمعيت كافي را به خود جذب كنندوشكل كانوني براي زندگي به خود بگيرند گرچه براساس طرح ازپيش تهيه شده اقدام به ساخت وساز شهرهاي جديد گرديد ، اما در اكثر آنها برخورد كميت گرا مانع حصول كيفيت زندگي شد هر چند اين طرح ها تقليدي از حركت غرب دراين زمينه بودند ولي از اساس وبنياد هدف انديشمندان غربي را كه دستيابي به كيفيت درجامعه بود به فراموشي سپردند ، يا به قرائتي صرفا ظاهري و فاقد پشتوانه فكري از آن اكتفا كردند ماحصل اين امر ظهور مجتمع هاي خوابگاهي در مقياس بسيار بزرگ در اطراف كلانشهرهاست كه ساكنان شان از آنها گريزان اند وهر لحظه به دنبال فرصتي براي ترك اين محل هاي فاقد روح مي گردند . به همين دليل شهرهاي مذكور حتي درنيل به اهداف كمي خود در رسيدن به سقف جمعيتي پيش بيني شده با مشكل مواجه اند . از طرف ديگر ضعف آنها در جذب جمعيت مقيم ماندگار ، فرصت اقامت دراز مدت رااز ساكنان سلب مي كند وامكان انس گرفتن با مكان را ،كه مستلزم صرف زمان طولاني است ، منتفي مي سازد امروزه شهرهاي جديد ، درواقع چونان كارگاه هاي ساختماني نيمه تمامي هستند كه به احساس موقتي بودن ساكنان شان بيشتر دامن مي زنند ، زيرا درجريان ساختن آنها نيز به جاي زنده فرض كردن ارگانيسم شهري به ديد نوعي معماري كلان به آنها نگاه شده است همين امر راه مشاركت شهروندان را در شكل گيري محيط زندگي شان ودستيابي به نوعي تعلق خاطر از اين مجرا سدكرده است آنها نه خود راسهيم درحيات محل سكونت شان مي دانندونه درحيات خود براي زيستگاه شان نقشي قائل هستندساكنان اين شهرهاي جديد بيشتر دغدغه حفظ اتصال خود با مادرشهري را دارندكه آنها را نپذيرفته است . بعد فاصله از مادر شهر معمولا نه اجازه استقلال كامل را به اين شهرها مي دهد ونه آنها را به طور كامل وابسته مادر شهر مي سازد . بدين ترتيب شهرهاي جديد فعلي موجوداتي بلاتكليف اند كه اين بلاتكليفي را به ساكنان شان هم سرايت داده اند درصد اندكي از اين ساكنان خودرا آنقدر متعلق به محل سكونت شان مي دانند كه فعاليت معيشتي خود را به آن وابسته سازند اينان هم اساسا اقشار كم درآمدي هستند كه به محض اندكي ارتقا در شرايط اقتصادي شان بي ترديد رها كردن اين مسكن موقت را درپس ذهن دارند وبه همين خاطر به شهر جديد به چشم سكوي پرتابي براي خانه دار شدن يا تشكيل زندگي ونظاير آن مي نگرند حتي امكاناتي همچون خيابان هاي عريض ، تاسيسات وخدمات شهري ، فضاهاي سبز ونظاير اينها نيز آنقدر تصنعي به نظر مي رسند كه نمي توانند براي مدتي هر چند كوتاه اين ساكنان آماده فرار را فريب دهند چنين امكاناتي عمدتا به صورت فرمايشي به شهرهاي جديد تزريق شده اند واساسا از ابتدا امتزاج انواع فعاليت هاي عمده انساني در حيات اين شهرها مدنظر نبوده است دراين شرايط ، خواه وناخواه مراجعه به شهرهاي جديد محدود به ساكنان شان ، آن هم از سر اجبار ، مي گردد از اين روست كه اين شهرها تبديل به بن بست هاي اجتماعي فاقد پويايي وسرزندگي لازم براي زندگي سالم مي شوند درهر حال شهروندي را كه با زندگي روزمره ومشكلات آن دراين شهرها دست به گريبان است ، نمي توان با چنين رنگ ولعاب هايي ازواقعيت دور نگاه داشت .چنين شهروندي خود را متعلق به اين فضا نمي داند وهيچ گونه حس مكاني به آن ندارد ، چرا كه پيوندي با آنها در خود احساس نمي كند شباهت اعجاب آور تمامي اين شهرهاي جديد به يكديگر نيز بي مكاني آنها راتشديد وتكثير مي كندشهرهاي جديد ما به جاي آرمانشهر ، ناكجا آبادهايي هستند كه مفهوم مكان به تعبيري كه درنباله نوشتار حاضر مطرح مي گردد به هيچ وجه برازنده آنها نيست . فقدان حس مكان چه بسا تنها يكي از مشكلات عديده اين شهرها باشد ، اما مسلماً مشكلي است كه هر چند به بيان اكثر ساكنان اين شهرها نمي آيد ليكن تمامي آنها را به شدت مي آزارد واحساس بي ريشگي وبي هويتي را درآنها مزمن مي سازد تبعات رواني اين احساس در روابط انسان ها با يكديگر وبا محيط زندگي شان وبي قيدي نهفته دراين زمينه به وضوح محسوس است واگر چاره اي براي آن انديشيده نشود ، شهرهاي جديد ازمركز ناموفق شهري امروز تبديل به كانون مصائب شهري فردا مي گردند . به هر صورت براي آنكه دستيابي به حس مكان از حد شعار فراتر رود ، به پايگاه نظري مستحكمي نياز است كه ضمن تبيين مفهوم مكان بالحاظ داشتن جميع وجوه آن بتواند معيارهاي لازم را براي ارزيابي مكان بودگي دريك محل نيز ارائه دهد وازاين مجرا زمينه را براي تدوين راهكارهاي لازم به منظور حل معضل بي مكاني فراهم آورد درغير اين صورت هر اقدامي ، به جاي درمان جنبه مسكن پيدا مي كند . چارچوب نظري در حالي كه فضا به مثابه گسترده اي باز وحتي تاحدودي انتزاعي مدنظر قرار مي گيرد ،مكان وجهي از فضاست كه به وسيله شخص يا چيزي اشغال شده است وداراي بار معنايي وارزشي است ( مدني پور ، 32- 1379) اهميت واقعي مكان رامي توان در كنش هاي افراد وگروه هاي كه در برابر نيروهاي خارجي از مكان خود دفاع مي كنندويا دچار بيماري دوري از وطن ويا حسرت ونوستالژي نسبت به مكان هاي خاص مي شوند ، فهميد درواقع انسان بودن به معناي زيستن در دنيايي سرشار از مكان هاي با اهميت است . انسان بودن به معناي بهره مند شدن از مكان وشناخت نسبت به اين بهره مندي است به تعبير مارتين هايدگر ، مكان جنبه عميق و پيچيده تجربه انسان از دنياست ( افروغ 1 -50 ، 1377) رابطه ميان انسان ومكان دو طرفه است زيرا كنش وخواست انساني معني را به فضا مترتب مي سازد وفضاي خالي را به مكاني تجربه شده تبديل مي كند وبه همين ترتيب مكان مي تواند برانسان تاثير متقابل بگذارد ، چرا كه به واسطه معنايش به ارزش ها وكنش هاي انسان سمت وسو مي دهد ( Walmsley . 1988 .64) به همين خاطر هويت مكان بخشي از هويت شخصي است هويت مكان دراثرتجربه مستقيم محيط فيزيكي رشدمي يابد بنابراين بازتابي از وجوه اجتماعي وفرهنگي مكان است ودرعين حال در غناي شخصيت فردي نقش محوري دارد 59 Walmsley . 1988) . چرا كه بخشي از شخصيت وجودي هر انسان كه هويت فردي اورا مي سازد ، مكاني است كه خود را با آن مي شناسد وبه ديگران مي شناساند نيزهنگامي كه راجع به خود فكر مي كند خود را متصل به آن مكان مي داند و آن مكان را بخشي از خود بر مي شمارد. در حالي كه فضا به مثابه گسترده اي باز وحتي تا حدودي انتزاعي مدنظر قرار مي گيرد ، مكان وجهي از فضاست كه به وسيله شخص يا چيزي اشغال شده است وداراي بار معنايي وارزشي است ( مدني پور ، 32 ، 1379) اهميت واقعي مكان را مي توان در كنش هاي افراد وگروه هايي كه در برابر نيروهاي خارجي از امكان خوددفاع مي كنندويا دچار بيماري دوري از وطن ويا حسرت ونوستالژي نسبت به مكان هاي خاص مي شوند ، فهميد در واقع انسان بودن به معناي زيستن دردنيايي سرشار از مكان هاي با اهميت است . انسان بودن به معناي بهره مند شدن از مكان وشناخت نسبت به اين بهره مندي است به تعبير مارتين هايدگر ، مكان جنبه عميق و پيچيده تجربه انسان ازدنياست ( افروغ 1- 50 1377) رابطه ميان انسان ومكان دوطرفه است زيرا كنش وخواست انساني معني را به فضا مترتب مي سازد وفضاي خالي را به مكاني تجربه شده تبديل مي كند وبه همين ترتيب مكان مي تواند برانسان تاثير متقابل بگذارد ، چرا كه به واسطه معنايش به ارزش ها وكنش هاي انسان سمت وسو مي دهد .64 Walmsley . 1988 به همين خاطر هويت مكان بخشي از هويت شخصي است هويت مكان در اثر تجربه مستقيم محيط فيزيكي رشدمي يابد بنابراين بازتابي از وجوه اجتماعي وفرهنگي مكان است ودر عين حال در غناي شخصيت فردي نقش محوري دارد Walmsley . 1988. 59 . چراكه بخشي از شخصيت وجودي هر انسان كه هويت فردي او را مي سازد ، مكاني است كه خود را با آن مي شناسد وبه ديگران مي شناساند نيز هنگامي كه راجع ، به خود فكر مي كند خودرامتصل به آن مكان مي داند و آن مكان را بخشي از خود بر مي شمارد به علاوه ميان فرد و آن مكان رابطه اي عميق وجوددارد عميق تر از صرف بودن وتجربه كردن آن مكان ( رضا زاده ، 5، 1380) به همين دليل شهرنشيناني كه مكان سكونت خودراترك مي كنند بخشي از حس تعلق خودرا ازدست مي دهند زيرا حس مكان آنها خدشه دار شده است حتي براي فعال ترين قشر جامعه نيز ضرورت تحرك سبب نمي شود كه اهميت وابستگي به يك محل مشخص رنگ ببازد .

نوشهرها


شهر جدید


شهر سازی


ویژگی های نوشهرها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت پودمان الکترونیک کار و فناوری هشتم

دانلود مقاله تخت جمشید

پاورپوینت پست های گازی

وکتور کادر لگو-وکتور خطوط -وکتور کادر-وکتور حاشیه-کادر -ابزار طراحی-کناره-فریم-لگو-طرح فلش-فایل کورل

پاورپوینت حیات وحش

دانلود فایل روت سامسونگ g920t با اندروید 5.1.1 با لینک مستقیم

کارورزی و کارآموزی-تعمیرات و نگهداری شرکت مخابرات -45ص-docx

توارث بین زوجین در نکاح منقطع

کاربرد کامپوزیت ها و فناوری نانو در ساخت بتن - تحقیق تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی

دانلود فابل فلش فارسی سامسونگ A705FN با ورژن XXU4ASK6 با اندروید 9 با لینک مستقیم