دانلود فایل


گزارش كارآموزي عمران - دانلود فایلدانلود فایل گزارش كارآموزي عمران 49 صفحه word |فونت tahoma سايز 14|

دانلود فایل گزارش كارآموزي عمران 49 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ
بخشي از تحقيقلايه‎هاي پي‎هاي نواري:لايه‎هاي پي‎سازي در پي‎هاي نواري به ترتي از پايين به بالا عبارتند از:1- شفته‎ريزي2- كرسي چيني3- شناژ4- ملات ماسه سيمان براي زيرايزولاسيون رطوبتي5- قيروگوني براي ايزولاسيون رطوبتي6- ملات ماسه سيمان براي پوشش روي قيروگوني7- ديوار چيني اصلي.كرسي چينيمعمولاً در طبقة هم‎كف ساختمانها سطح اطاقها را چند سانتيمتري از كف حياط يا كوچه بلندتر مي‎سازند. به اين اختلاف ارتفاع كرسي چيني مي‎گويند. معمولاً كرسي چيني به سه علت انجام مي‎شود. اول آنكه از قديم‎الايام بشر تمايل داشت قدري بلندتر از كف زمين سكونت كند و بدين ترتيب احساس امنيت بيشتري مي‎نمود. دوم آنكه ارتفاع طبقة هم‎كف با سطح زمين مانع ورود برف و باران و برگ و خاشاك و غيره به داخل اطاقها مي‎گردد. سوم آنكه چون اغلب زمينهائي كه ما براي ساختمان انتخاب مي‎كنيم كاملاً مسطح نبوده و داراي شيب مي‎باشند و از طرفي اطاقها و سالنهاي ساختمان بايد كاملاً در يك سطح ساخته شود. لذا براي مسطح كردن اطاقها قسمتهاي پايين را بوسيلة كرسي چيني با قسمتهاي بلند آن هم سطح مي‎نمايند.عرض ديوارهاي كرسي چيني بستگي به ارتفاع آن دارد. هر قدر اين ارتفاع بيشتر باشد به علت وجود خاكي كه در پشت آن قرار مي‎گيرد بايد پهناي آن بيشتر شود تا بتواند در مقابل فشارهاي جانبي كاملاً مقاومت نمايد. اين مسئله در ديوارهاي اطراف ساختمان كه فشارهاي خاك از يك طرف مي‎باشد. بايد بيشتر رعايت گردد. در هر حال عرض كرسي چيني بايد قدري بيشتر از ديوار اصلي و قدري كمتر از پي زير آن باشد. اگر ارتفاع كرسي چيني فقط در حدود 10 الي 15 سانتي‎متر باشد مي‎تواند پهناي آن مساوي ديوار روي آن باشد. بايد براي كلية ديوارها اعم از ديوارهاي حمال و يا تيغه‎ها و پارتيشنها پي‎سازي و كرسي چيني انجام شود.
كرسي چيني شناژشن به زبان فرانسه به معناي زنجير و شناژ به معني زنجير كردن مي‎باشد. اين قسمت از ساختمان كه روي كرسي چيني و معمولا در يك تراز ساخته مي‎شود براي متصل كردن كلية پي‎ها به همديگر ايجاد مي‎گردد در اثر وجود شناژ كليه قسمتهاي ساختمان به طور يكپارچه عمل نموده و كلية نشستها يكنواخت بوده و نيروهاي واردة اتفاقي (مانند زمين‎لرزه و باد) به يك نقطه ساختمان به تمام قسمتهاي ساختمان منتقل گشته. در نتيجه از شدت نيروي وارده در يك نقطه كاسته شده و مانع خرابي ساختمان مي‎گردد. همان‎طوري كه در بالا گفته شد معمولاً شناژهاي افقي را روي كرسي چيني در طبقة همكف اجراء مي‎نمايند ولي گاهي اوقات نيز در طبقات زير هر سقف روي كلية ديوارها شناژ اجراء مي‎گردد و اين شناژهاي افقي كه در پايين و بالاي ديوار ساخته مي‎شود بوسيلة شناژهاي عمودي در چند نقطه به يكديگر متصل مي‎گردد. اجراء شناژ افقي و عمودي در ناحيه‎هاي زلزله‎خيز مانند ايران الزامي مي‎باشد زيرا اين شناژها به نسبت قابل ملاحظه‎اي از شدت خرابيهاي وارده مي‎كاهد.در ساختمانهاي مختلف شناژ را با مصالح متفاوت از قبيل تيرآهن، ميله‎گرد. و تيرچوبي و غيره مي‎سازند. ولي متداولترين آن شناژ بتني مي‎باشد. اين نوع شناژ از سه قسمت تشكيل مي‎گردد. قالب‎بندي (كفراژبندي)در اين مرحله روي كرسي چيني را با تخته و يا با آجر قالب‎بندي مي‎نمايند. انواع قالب و تفاوتهاي آن در پي‎هاي نقطه‎اي به طور كامل شرح داده خواهد شد. آرماتوربنديبراي ايجاد مقاومت در مقابل نيروهاي كششي در بتن داخل شناژ بتني چند رديف در بالا و پايين ميله‎گرد طولي قرار مي‎دهند و اين ميله‎گردهاي طولي را به وسيلة ميله‎گردهاي عرضي كه به آن خاموت مي‎گويند به همديگر متصل مي‎نمايند. ميله‎گردهاي طولي و عرضي را قبلاً مطابق شكل مي‎بافتند و بعد در داخل قالب‎بندي شناژ قرار مي‎دهند. بايد توجه داشت كه پهناي اين قفسة بافته شده بايد در حدود 5 سانتيمتر كوچكتر از پهناي قالب شناژ باشد (هر طرف 5/2 سانتيمتر) به طوري كه اين ميله‎گردها كاملاً در بتن غرق شده و آن را از خورندگي در مقابل عوامل جوي محفوظ نگاه دارد اين 5/2 سانتيمتر در مناطق مختلف و آب و هواي مختلف و همچنين محل قرار گرفتن قطعه بتوني (اينكه در داخل زمين قرار مي‎گيرد و يا خارج آن) و همچنين ميزان سولفاته بودن آبهاي مجاور آن متفاوت است كه ميزان آن بوسيلة مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تعيين شده است.ايزولاسيون (عايق رطوبتي):ايزولاسيون و يا عايق‎كاري به معناي جدا كردن يا جداسازي بكار مي‎رود. ايزولاسيون انواع مختلف دارد مانند ايزولاسيون‎هاي حرارتي كه در آن از پشم شيشه استفاده مي‎كنند و يا ايزولاسيون‎هاي صوتي كه در آن از انواع مانع‎هاي صوتي استفاده مي‎گردد و يا ايزولاسيون در مقابل اشعة ‎X در بيمارستان‎ها براي اطاقهاي راديوگرافي كه از ورقه‎هاي سرب استفاده مي‎شود و با ايزولاسيون‎هاي رطوبتي كه انواع مختلف دارد و متداولترين آن در ايران قيروگوني است.
سقفدر ساختمانهاي آجري همه نوع سقفي مي‎توان به كاربرد مانند سقفهاي تيرچه بلوك، طاق ضربي، پيش ساخته و غيره. در مورد سقفهاي تيرچه بلوك در بخش ساختمانهاي بتوني توضيح داده خواهد شد و در اين بخش فقط با سقفهاي طاق ضربي آشنا مي‎شويم. طاق ضربي معمولا در بين تيرآهنهاي پوشش سقف انجام مي‎شود. در بعضي از شهرستانهاي ايران مانند يزد طاق ضربي را با خيز بلند در حدود نيمدايره روي دهانه‎هاي تا حدود 6 متر هم اجرا مي‎كنند براي اجرا طاق ضربي بدين طريق عمل مي‎كنند كه روي دهانه‎هاي اطاق را با فاصله‎هاي تقريباً يك متر به يك متر تيرآهن مناسب كه نمره آن با توجه به دهانه اطاق به وسيله محاسبه تعيين شده است قرار مي‎دهند و آنگاه بين آن را به وسيله آجرهاي فشاري با ملات گچ و خاك پر مي‎نمايند. بايد توجه نمود كه آجر طاق ضربي نبايد كاملا زنجاب شده باشد (قبل از مصرف مدتي در آب قرار گرفته با شد) فقط بايد آجر آب نديده را بلافاصله قبل از مصرف در سطل آب فرو كرده و بعد در محل مناسب نصب نود. براي اطمينان از مقاومت طاق بعد از اتمام كار روي آن را به وسيله دوغابي از گچ مي‎پوشانند تا كليه منافذ طاق را كه احتمالاً خالي مانده است پر نمودهو جسم توپر و يكپارچه‎اي ايجاد نمايد.بهتر است در فصل بارندگي از اجرا اين قسمت خودداري شود زيرا در غير اين صورت چنانچه بعد از اجرا طاق ضربي و قبل از اجرا پوششهاي ديگر روي آن اگر باران ببارد آب باران به واسطه عدم وجود منافذ لازم روي سقف باقي مانده و موجب فساد گچ گشته و ايجاد خسارت مي‎نمايد (گچ در مقابل رطوبت مقاوم نيست). خيزطاق ضربي بايد در حدود 2 سانتيمتر باشد. اگر كمتر از 2 سانتيمتر باشد بواسطه تخت بودن طاق ممكن است در اثر نيروهايي كه از بالا به آن وارد مي‎شود فرو ريزد و اگر بيشتر از 2 سانتيمتر باشد به علت آنكه مجبور هستيم از زير سطح صافي داشته باشيم، ناچاراً بايد خيز آن را از زير با گچ و خاك پر نموده در اين صورت طاق ما سنگين‎تر خواهد شد.

گزارش کار آموزی


مهندسی عمران


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق تعاريف و مفاهيم فنی راهسازي

پاورپوینت درس سوم فارسی هفتم

پاورپوینت ارایه طرح مرمت خانه طبیب زاده اصفهان

سمینار با موضوع وسایل مورد استفاده در کارگاه های جوشکاری

موانع و عوامل جذب سرمايه گذاري خارجي

پروپوزال بررسی و رتبه بندی مهارت های مشاوره ای و تاثیر آن بر ارتقای امید به زندگی

پاورپوینت آزمایشگاه رفرانس بهداشت حرفه ای بخش عوامل شیمیایی

دانلود طرح كارگاه كابينت سازي

دانلود فایل فلش رسمی گوشی Honor 5X KIW-TL00 اندروید ۵

دانلود فایل سرت Cert سامسونگ J500H جهت ترمیم شبکه و سریال