دانلود فایل


طرح توجیهی تولید آجر به روش نیمه اتوماتیک - دانلود فایلدانلود فایل طرح توجیهی تولید آجر به روش نیمه اتوماتیک 55 صفحه word

دانلود فایل طرح توجیهی تولید آجر به روش نیمه اتوماتیک 55 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ
بخشي از تحقيقخطوط مختلف توليد با توجه به خاك مصرفي: برحسب نوع خاك مصرفي و وجود ناخالصي هايي نظير تكه سنگ ، ريشة گياهان و همچنين توان سرمايه گذاري ، خطوط مختلفي متشكل از تجهيزات مختلف مي توانند مورد استفاده قرار مي گيرند . طي صفحات بعد هفت خط مختلف عمل آوري گل نشان داده شده است موارد كاربرد هر يك از خطوط فوق عبارتند از : خط شماره 1: اين خطوط مركب از يك نقاله لاستيكي مقعر ، يك دستگاه مخلوط كن ، يك دستگاه نقالة ديگر جهت انتقال مخلوط كن به دستگاه اكسترودر و يك دستگاه اكسترودر مي باشد . اين خط توليد زماني مي تواند استفاده قرار گيرد كه خاك مصرفي كاملاً مناسب و بدون ناخالصي ها يي نظير شن و ماسه و ريشة درخت بوده و مستلزم تغذيه مداوم خاك به داخل نقاله مي باشد. خط شماره 2: در خط شماره دو كه مشابه به خط شمارة يك باكس فيدر اضافه شده كه جريان يكنواخت خاك به خط توليد و همچنين جلوگيري از وقفه در خط باعث مي شود.خط شمارة 3: در خط شماره 3 براي خاكهايي كه در داخل آنها كلوخه و شن وجود دارد مورد استفاده قرار مي گيرد در اين قسمت نسبت به خط شمارة 2 يك دستگاه آسيات غلطي اضافه شده است كه قبل از دستگاه مخلوط كن قرار گرفته و با تنظيم فاصلة دو غلطك خاك را به نرمي مورد نظر مي رساند. خط شمارة 4 : در خط شماره 4 بجاي دستگاه اكسترودر خط شماره 3 در نظر گرفته شده بود يك دستگاه اكسترودر وكيوم دار كه مخلوط كن نيز بهمراه دارد در نظر گرفته شده است. اكسترودر همراه با پمپ تخليه و مخلوط كن فوق الذكر منجر به افزايش كيفيت شمش گل خروجي خواهد شد بطوريكه كيفيت آن را به كيفيت مطلوب خواهد رسانيد . خط شماره 5 : با اضافه شدن يك دستگاه خرد كن به خط شماره 4، به خط شمارة 5 مي رسيم اين خط بايستي زماني مورد استفاده قرار گيرد كه خاك همراه ناخالصيهاي نظير ماسه، تكه سنگ، و . با حداكثر سختي 3 موس باشد. خط شماره 6 : خط شماره 6 مخصوص خاكهايي است كه فاقد شن ، ماسه و تكه هاي سنگ بوده ولي همراه با ريشه هاي گياهان مي باشد . اين خط همانند خط شماره 4 مي باشد با اين تفاوت كه به جاي مخلوط كن سادة دو محوره از مخلوط كن سرند دار استفاده شده است. خط شماره 7 : خط كاملي است كه براي خاكهائي كه سخت بوده و داراي ناخالصيهايي نظير شن، ماسه ، تكه هاي سنگ، سنگ آهك ريشه هاي گياهان ميباشد مورد استفاده قرار مي گيرد.
خط توليد انتخاب شده در طرح: با توجه اينكه طرح به صورت تيپ تهيه مي شود بايستي خط توليدي انتخاب شود كه پاسخگوي نياز مناطق و محلها و خاكهاي مختلف باشد، بهمين دليل و با فرض اينكه خاك مورد مصرف بدون ريشه هاي گياهان و درختان باشد خط شماره 5 در نظر گرفته شده است. از مخلوط كن سرندار بجاي مخلوط كن معمولي وجود دارد در غير اين صورت خاكهاي رس كشور از عمق 50 سانتي متر سطح زمين به پائين فاقد ريشه هاي گياهان مي باشد. مراحل مختلف توليد با خط شمارة 5 عبارتند از: عمل خاك توسط لودر از محل دپو خاك به محل باكس فيدرريزش خاك از باكس فيدر بر روي نقاله اول حمل خاك توسط نقاله به خرد كننده خرد شدن اولية خاك توسط خرد كننده و جدا شدن تكه هاي سنگ ريزش خاك به داخل نقالة دوم انتقال خاك توسط نقاله دوم به آسياب غلطكي آسياب كردن نهايي خاك و تبديل آن به ذرات ريز ريزش خاك به داخل نقالة سوم انتقال خاك توسط نقاله سوم به داخل مخلوط كن اضافه شدن آب به خاك و مخلوط شدن آن توسط مخلوط كن ريزش مخلوط حاصله به داخل نقاله چهارمانتقال توسط نقاله چهارم به داخل اكسترودر وكيوم دار و مخلوط كن دار. مخلوط كردن مجدد و تكه تكه كردن گل، ريختن به داخل محفظه خلاء، تخليه هواي موجود در گل، متراكم شدن توسط اكسترودر و خروج گل به صورت شمش از دستگاه اكسترودر. در صورتيكه خاك رس مورد استفاده فاقد ناخالصيهاي سخت نظير ماسه، خرده سنگ باشد مي توان دستگاه خرد كن را حذف نمود كه همزمان نقاله بعد از اين دستگاه نيز حذف خواهد شده و در نتيجه در سرمايه گذاري صرفه جويي بعمل خواهد آمد ، بويژه آنكه اين دستگاه تنها دستگاهي خواهد بود كه در طرح خارجي منظور شده و با حذف آن ساير ماشين آلات از داخل قابل تأمين خواهند بود و از مورد نياز سرمايه گذاري طرح به صفر خواهد شد.
3-2-2 برش شمش گل، خشك كردن و پختن آجر خام: پس از توليد گل توسط دستگاه اكسترو در ، شمس گل حاصله بر روي نقاله قرار گرفته و به طرف دستگاه برش حركت مي نمايد و به ابعاد مورد نظر برش داده مي شود در اين مرحله خشتهاي خام معيوب بر روي نقاله قرار داده شده و مجدداً به مخلوط كن قبل از دستگاه اكسترودر وارد مي شود. 3-2-2-1- خشك كردن خشتهاي خام: خشك كردن خشتهاي خام با روشهاي متفاوتي وجود دارد. استفاده از خشك كن اتاقكي ، خشك كن تونلي و فضاي باز از روشهاي متعارف و معمول براي اين كاري مي باشند . در روش خشك كن اتاقكي، خشتهاي خام پس از برش بطور اتوماتيك به دستگاهي بنام فينگر كار كه قفسه، قفسه بوده و معمولاً داراي 14 طبقه بوده و هر طبقه با ظرفيت 4 رديف پالت و ظرفيت هر پالت 18 عدد آجر مي باشد منتقل مي شود. پس از پرشدن فينگر كار توسط ترانسفر كار به خشك كن هاي اتاقكي كه معمولاً به صورت واحدهاي دو اتاقكي و با ظرفيت هر اتاقك 12 فينگر كار مي باشد منتقل مي شود. پس از خشك شدن فينگر كار مجدداً توسط ترانسفركار به محل تخليه عمل شده و آجرها به طور اتوماتيك بر روي نوار نقاله تخليه مي شوند. در روش خشك كن تونلي خشتها بر روي قفسه اي قرار گرفته و بر روي نقاله داخل خشك كن تونلي كه بطور پيوسته در حركت مي باشد قرار بگيرد در روش استفاده از فضاي باز خشك شدن خشتهاي تر با استفاده از انرژي خورشيدي و حرارت آفتاب صورت مي گيرد . در اين روش خشتهاي خام پس از برش بر روي واگن چيده شده توسط يدك كش به محوطه اي كه ويژة اين كار در نظر گرفته شده و توسط كارگر تخليه و چيده شده و توسط حرارت آفتاب و وزش باد خشك مي شوند. در اين روش پس از اينكه خشتها تا حدودي خشك شدند جهت صرفه جويي در فضا، ممكن است تا چندين رديف بر روي همديگر چيده شوند. محاسبات طرح بر اساس زمان فعاليت و ماه (270 روز، باستثناي زمستان) در نظر گرفته شده است. اين روش در حال حاضر در بسياري از مناطق كشور بويژه مناطق كويري و مركزي ، شرقي، غربي، و جنوبي كشور مورد استفاده قرار مي گيرد. گرچه با توجه به اينكه در اين روش شرايط محيطي همانند روش خشك كن اتاقكي و تونلي تحت كنترل نمي باشد كيفيت خشتهاي خشك شده همانند كيفيت خشتهاي خشك شده توسط روشهاي فوق نمي باشد ولي با اعمال كنترل در حمل و نقل خشتهاي تر ، آموزش كارگران تخليه كننده و نظافت محوطة خشك كن و كنترل كيفيت و كنار گذاردن آجرهايي كه داراي عيب و نقص هايي نظير ، ترك خوردگي له شدگي، خم شدگي و ناصافي هستند مي توان به كيفيت قابل قبولي دست يافت از طرفي با توجه به اينكه استفاده از روشهاي خشك كن اتاقكي و تونلي بطور قبل ملاحظه اي حجم سرمايه گذاري را افزايش مي دهد و همچنين اين موضوع كه كيفيت آجرهاي توليدي توسط روش خشك كن آفتابي قابل قبول مي باشد لذا اين روش انتخاب گرديده است. 3-2-2- پختن خشتهاي خام:درجه حرارت براي پخت آجر بستگي نه نوع خاك و مقدار عناصر معدني موجود در خاك دارد . اكسيد آلومينيوم AL2O3 در گرماي 2050 درجة ذوب مي گردد در صورتيكه گرماي ذوب شدن سيليكات آلومينيوم AL2O3Sio2 ، 1750 درجه سانتي گراد مي باشد هر چقدر مقدار عناصر گدازآور در خاك بيشتر باشد بهمان نسبت درجة ذوب شدن آن پائين مي آيد . عناصري مانند كربنات كلسيم و كربنات سديم در جه حرات خاك را حتي از 800 در جه سانتي گراد و نيز پائين تر مي آورند . در صورتيكه آجر مرغوب باشد در جه حرارت پخت آن 900 تا 1200 درجه مي باشد . وضعيت خشت در مراحل مختلف به اين ترتيب است كه در دماي 100 تا 150 درجه خشت معمولاً خشك مي شود. در دماي 500 تا 700 درجه خشت آب شيميايي خود را از دست مي دهد و در درجه حرارت 900 تا 1200 در جه آجر مي پزد . روشهاي مختلفي براي پخت آجر مورد استفاده قرار مي گيرد عبارتند از: استفاده از كوره آجر پزي با آتش ثابت و آجر ثابت استفاده از كوره آجر پزي با آتش رونده و آجر ثابت استفاده از كوره آجر پزي با آجر رونده و آتش ثابتاستفاده از كوره آجر پزي با آتش ثابت و آتش ثابتاين قبيل كوره ها كه در اغلب روستاها و يا حاشيه شهرها بچشم مي خورد بسيار متداول بوده، و كوره هاي رايج و سنتي ايران از اين نوع مي باشد، اين قبيل كوره ها به كورة چاهي نيز معروف مي باشند، ساختمان اين كوره ها به اين صورت است كه محل كوره بصورت حفرة گشادي است و در روي آن اتاقكي ساخته شده كه محل چيدن آجرها مي باشد حرارت حاصله از احتراق سوخت از سوراخهاي كف كوره به آجرهائي چيده شده و در بالا هدايت يافته و خشتهاي خام را مي پزد . نوع آجر اين قبيل كوره ها يكنواخت نيست و از پائين به بالا عبارت است:1ـ آجر جوش 2ـ آجر زرد 3ـ آجر سبز 4 ـ آجر سفيد 5ـ آجر دو رنگ 6ـ آجر قرمز 7ـ آجر نيمه پخته كه در قسمت بالاي مي باشند. استفاده ا ز كوره با آتش رونده آجر ثابت : اين نوع كوره ها اولين بار توسط فردريك هوفمن در آلمان غربي اختراع شد و بنام خود وي كوره هوفمن ناميده شد. اين كوره بصورت اتاقكهاي پيوسته (قميره) و به تعدا بيست الي سي عدد بصورت حلقه اي يا مستقيم ساخته مي شود ، سوخت توسط سوخت پاشن از لوله هاي چدني كه در طاق كوره كارگذارده شده اند وارد كوره شده و گرماي حاصل از احتراق آن منجر به پخته شدن خشتهاي خام و تبديل به آجر مي شوند. حسن كاركورة هوفمن علاوه بر صرفه جويي در مصرف سوخت نسبت به روش كورة چاهي آن است كه چون خشتها با آهنگ ملايمي گرم شده و كم كم مي پزد موقيعكه شعله به آن مي رسد سطح آن عرق نكرده و در نتيجه گرد خاكستري روي آن نمي نشيند و آنرا بد نما نمي كند ضمناً با توجه به اينكه در سقف كوره معمولاً پنج رديف سوخت پاش قرار گرفته و به اين ترتبي حرارت حاصله از شعله ايجاد شده به طور يكنواخت توزيع مي گردد كيفيت پخت بسيار خوب مي باشد . گازهاي حاصله از طريق مجراي كف كوره به مجراي سرسراي ميان كوره منتقل و از طريق دودكش و يا هواكش به بيرون هدايت مي شود. در اين طرح كوره اي با سي قيمره پيش بيني شده كه مشخصات آن در صفحه هاي بعد آمده است. استفاده از كوره با آتش ثابت و آجر رونده : در اين نوع كوره كه بنام تونلي معروف است خشتها در حاليكه بر روي واگن چيده شده اند از يك سوي كوره بصورت تونل ساخته شده بسوي ديگر در حركت بوده و در اثر گرماي ناشي از مشعل هايي كه در طول سقف كوره كارگذاري شده ند پخته مي شوند در اين نوع كوره بديل اينكه منحني پخت آجر قابل كنترل مي باشد كيفيت آجر توليدي بهتر مي باشد، ضمناً با توجه به اينكه در اين نوع كوره ها معمولاً از گاز و يا گازوئيل بعنوان سوخت استفاده مي گردد . گازهاي خروجي كوره داراي آلودگي كمتري بوده و از آن جهت خشك كردن خشتها در خشك كن استفاده مي گردد

طرح توجیهی


کار آفرینی


طرح توجیهی تولید آجر


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دانلود تحقیق تعاريف و مفاهيم فنی راهسازي

تحقیق بررسی آثار باستاني عراق

پاورپوینت طریقه راه اندازی وب سرور

فایل آماده اعلامیه چهلم پدر جدید طراحی شده با فتوشاپ psd

پاورپوینت بررسی وضعیت نرم افزار در ایران

پک طرح فایل سقف کاذب لیزری و سی ان سی سری6

دانلود جزوه کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی

دانلود فایل فلش فارسی Nokia Asha 303 ورژن 13.47 با لینک مستقیم

نقشه اتوکد سالن همایش و آمفی تئاتر A2

تحقیق در مورد مصلی