دانلود فایل


پروژه کار آفرینی تولید فیوزهای انفورماتیک - دانلود فایلدانلود فایل پروژه کار آفرینی تولید فیوزهای انفورماتیک 66 صفحه

دانلود فایل پروژه کار آفرینی تولید فیوزهای انفورماتیک 66 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2007 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ
بخشي از تحقيقمقدمه:تامين انرژي الكتريكي بدون وقفه در تاسيسات صنعتي و مراكز اقتصادي عاملي حياتي است.: زيرا اطمينان بهره برداران را از تجهيزات و ماشين آلات الكتريكي ممكن مي سازد.بهره برداري مطمئن و بدون وقفه انرژي الكتريكتي تا اندازه زيادي به خصوصيات و طرز كار وسايل كنترل كننده از جمله كليدها بستگي دارد. در سالهاي اخير توليدكنندگان تجهيزات الكتريكي بر اساس نياز بازار، انواع كليدها را با خواص الكتريكي و مكانيكي هماهنگ با شرايط بهره برداري و جنبه هاي اقتصادي توليد كرده اند . پيشرفت صنعت اتوماسيون نياز به كليد هاي دستي يك فاز و سه فاز را در صنايع پيشرفته كم كرده است: اما از آنجا كه هنوز بخش عظيمي از دستگاههاي موجود از كليد هاي دستي گردان يك فاز و سه فاز استفاده مي كنند و نياز به تعويض -تعمير و يا تبديل به سيستيم هاي جديد دارند ضرورياست كه ساختمان و تحولات آن شرح داده شود. . 15
ساختمان كليد: اگر چه كليدهاي الكتريكي با توجه به شرايط كاري و كاربردهاي مختلف اختلافات زيادي از نظر شكل و اندازه ي ساختماني دارند اما هر كليدي داراي اجزاي زير مي باشد : 1- كنتاكهاي ثابت و متحرك 2- دسته فرمان قطع و وصل 3- ترمينالهاي اتصال ورودي و خروجي 4- شاسي نصب قطعات 5- قاب محافظ16 هر كدام از اجزاي كليد نقش عمده و اساسي را در كليد بر عهده دارند.اما كنتاكتها به دليل تحمل تنشهاي مكانيكي هنگام قطع و وصل و تنشهاي الكتريكي ناشي از نوع بار الكتريكي و تغييرات مقدار در طول زمان از اهميت ويژه اي برخوردارند. ساخت كنتاكتها با توجه به جنس خاص و سرعت قطع و وصل و شكل آنها نياز به تخصص هاي مختلف و تكنولوژي ويژه اي دارد. علل ايجاد تنشهاي الكتريكي و مكانيكي و عوارض ناشي از آن و تجزيه و تحليل علمي وتدابير فني براي مقابله با اين عوارض و كاهش تنشها در كنتاكتها هنگام قطع و وصل مدار بسيار طولاني و پيچيده است. انواع كليدها:از نظر ساختماني كليدها را به صورت اهرمي، غلتكي و زبانه اي مي سازند كه به شرح مختصر هر كدام مي پردازيم. كليد هاي اهرمي: اين كليدها به وسيله يك اهرم به تيغه هاي متحرك كليد نيرو وارد كرده و آنها را به كنتاكتهاي ثابت وصل مي كند. از اين كليدها بيشتر در مدارهاي جريان كم استفاده مي شود. در صنعت به آن كليد چاقويي يا كليد كادري مي گويند. در برخي از اين كليدها فيوز نيز تعبيه شده است. كليد غلتكي:17 اين كليد از يك استوانه ي عايق ساخته شده است كه حول محوري به صورت غلتك دوران مي كند . بر روي استوانه نوارهاي هادي اي قرار گرفته اند كه با حركت استوانه حول محورش كنتاكتهاي ثابتي را به يكديگر وصل يا همديگر را قطع مي كند. عمر مفيد اين كليد ها به علت تماس زياد كنتاكتها كم است - بنابراين امروزه از آنها زياد در صنعت استفاده نمي شود. كليد زبانه اي:امروزه در صنعت از كليدهاي زبانه اي به دليل مزاياي آنها نسبت به دو نوع ديگر استفاده ي زيادي مي شود. (چون نسبت به كليد اهرمي جريان بيشتري ازخود عبور مي دهد و نسبت به كليدهاي غلتكي عمر بيشتري دارند.) در اين كليد نوارهاي هادي و تيغه هاي ثابت استوانه اي را طوري طراحي مي كنند كه برجستگي و فرورفتگيهايي داشته باشد و با حركت استوانه به دور محور خود، زبانه بالا و پايين برود. زبانه مذبور كنتاكتهاي متحرك (پلاتين ) را به كنتاكتهاي ثابت وصل، يا از آنهاجدا ( قطع ) مي كند. كليد زبانه اي به صورتهاي توكار و روكار ساخته مي شود. در اين صنعت به اين كليدها ( كليد سلكتوري ) هم مي گويند. در كليدهاي زبانه اي علاوه بر اتصالات داخلي ممكن است در خارج چند پيچ به وسيله يك قطعه فلز مسي ثابت به يكديگر اتصال يابند. 18
جدول ليست اجزاء و قطعات تشكيل دهنده محصول ساختي يا خريدنيتعدادشماره نقشهنقش و كاربردمشخصات فيزيكينام قطعهرديفساختني11جهت بدنهطبق نقشهروكش كليد1ساختني12جهت بدنهطبق نقشهروكش كليد2ساختني13نگهدارندهطبق نقشهپين آلومينيومي3ساختني14نگهدارندهطبق نقشهورق آهني4ساختني25قطع و وصلطبق نقشهكنتاكت5ساختني16بدنهطبق نقشهشاسي كليد6ساختني17نگهدارندهطبق نقشهپين برنجي7ساختني18نگهدارندهطبق نقشهتسمه نگهدارنده8ساختني19قطع و وصلطبق نقشهكنتاكت9ساختني110نگهدارندهطبق نقشهضامن شاسي10ساختني111نگهدارندهطبق نقشهپين پلاستيكي11ساختني112نگهدارندهطبق نقشهميلگرد آهني12ساختني113نگهدارندهطبق نقشهميلگرد آهني13ساختني114نگهدارندهطبق نقشهميلگرد آهني14ساختني115نگهدارندهطبق نقشهورق فيبري15ساختني116اتصال دهندهطبق نقشهورق اتصال دهنده16ساختني117قطع و وصلطبق نقشهكنتاكت اصلي17ساختني118نگهدارندهطبق نقشهپايه كنتاكت18ساختني119نگهدارندهطبق نقشهپين نگهدارنده19ساختني120اتصال دهندهطبق نقشهاتصال دهنده20ساختني121قطع و وصلطبق نقشهشستي قطع و وصل21ساختني122نگهدارندهطبق نقشهفنر پلاستيكي22ساختني123نگهدارندهطبق نقشهنگهدارنده كنتاكتها23ساختني124نگهدارندهطبق نقشهميلگرد برنجي24ساختني125نگهدارندهطبق نقشهورق برنجي25ساختني126نگهدارندهطبق نقشهورق آهني26ساختني127نگهدارندهطبق نقشهنگهدارنده ورق ها27ساختني128نگهدارندهطبق نقشهميله برنجي 28ساختني129نگهدارندهطبق نقشهلوله باكاليت29ساختني130توليد ميدان مغناطيسيطبق نقشهكويل مسي30خريدني131نگهدارندهطبق نقشهورق آهني3119 خريدني132عايقطبق نقشهمقوا32خريدني133نگهدارندهطبق نقشهورق آهني33خريدني134نگهدارندهطبق نقشهورق آهني34خريدني135نگهدارندهطبق نقشهتيغه نگهدارنده35خريدني136نگهدارندهطبق نقشهورق آهني3619/5
بررسي مواد قطعات مورد مصرف و تشريح هر كدام به تفكيك بر اساس خصوصياتروكش كليد : كه از پودر باكاليت توليد شده و عايق بسيار عالي مي باشد و از نظر مقاومت در برابر فشار عكس العمل خوبي نشان مي دهد كه براي روكش پشت كليد به كار مي رود. پين آلومينيومي : از جنس آلومينيوم بوده و براي نگاه داشتن درب كليد بكار مي رود كه پرچ شده و ديگر هر شخص نامشخص نتواند به داخل كليد دست پيدا كند. ورق آهني : ورق آهني تسمه اي است كه بدنه را هر چه محكم تر نگه داشته تا بر اثر فشار از هم باز نشود كنتاكت : كه به صورت نوارهاي فلزي و با فاصله معين از هم قرار گرفته و به هنگام وصل كليد به هم فشرده شده و جريان برق را از خود عبور مي دهد. 20 شاسي كليد : كه از جنس پلاستيك و براي قطع و وصل نمودن كليد به كار رفته و عايق خوبي به شمار مي رود و از پودر پلاستيك توليد مي شود. پين برنجي : كه براي نگه داشتن كنتاك ها بر روي پايه كنتاكت به كار مي رود و جنس آن از برنج است. تسمه نگه دارنده : همان طوري كه از اسم اين قطعه پيداست براي نگه داشتن كنتاكت ها بر روي هم از تسمه استفاده مي شود كه كنتاكت ها به خوبي در سر جاي خود باشند . ضامن شاسي : براي اين به كار مي رود كه شاسي كليد بر روي تسمه كنتاكت ها مي باشد كه از پلاستيك است و داراي خاصيت عايق مي باشد. ميلگردآهني : كه با قطرهاي 4/0، 5/2 ميباشد كه براي اتصال كنتاكت ها به سيم كوئل بوده و از آنجا به ترمينال هاي خروجي و ورودي كليد مي باشد. ورق فيبري : براي عايق كردن، براي جدا كردن قسمت الكتريكي از بدنه و براي اطمينان و ايمني بيشتر به كار مي رود. ورق اتصال دهنده : اين ورق تمامي كنتاكت ها را به هم اتصال داده و در موقع وصل كليد ارتباط آنها را برقرار مي كند. كنتاكت اصلي : كه همان برقرار كننده جريان است و از ورق هاي فلزي آبكاري شده ساخته مي شود. پايه كنتاكت : براي نگهدارنده كنتاكت ها كه بر روي آن كنتاكت ها سوار مي شود و حالت اسكلت اصلي كنتاكت ها را دارد كه از فلز و جنس آن از آهن مي باشد. پين نگه دارنده : اين پين مانند تمامي پين هاي داخل اين كليد وظيفه نگه داشتن قطعه را دارد كه فلزي بوده و كنتاكت ها را بر روي پايه يخود نگه مي دارد. اتصال دهنده : اين قطعه از ورق آهن بوده و كنتاكت ها را به ميلگرد اتصال مي دهد. شستي قطع و وصل : از جنس پلاستيك بوده و براي قطع و وصل نمودن كليد فيوز است و آن را به عنوان عايق كه كاربر با قسمت برق دار كليد تماس پيدا نكند استفاده مي كنند و داراي ضريب ايمني بالايي مي باشد. فنر پلاستيكي : اين فنر از جنس پلاستيك بوده و براي برگرداندن شاسي قطع و وصل به كار مي رود و براي عايق بودن از جنس پلاستيك مي باشد. 22 نگهدارنده كنتاكتها : اين قطعه از جنس برنج بوده و براي محكم كردن و نگاه داشتن كنتاكتها در روي پايه ي خود به كار مي رود. ميلگرد برنجي : همانند يك پين ايفاي نقش مي كند و كنتاكت ها را بر روي پايه خود نگاه داشته و حالت محوري دارد. ورق برنجي : براي نگه داشتن حالت خاص كنتاكت ها مي باشد كه بايد در سر جاي خود قرار گيرد. پين برنجي : كه همانند ورق برنجي كارايي دارد ولي از جنس آهن بوده تا مقاومت مكانيكي بهتري داشته باشد. نگهدارنده ورق ها : براي نگه داشتن اين دو ورق برنجي و آهني از ورقي ديگر براي مهار آنها در جاي خود احتياج است كه از اين نگهدارنده استفاده مي شود. ميله برنجي : اين قطعه برنجي با دستگاه تراش به حالت خاصي در مي آيد و براي محور كنتاكتهاي اصلي به كار مي رود كه از مقاومت خوبي برخوردار است. لوله باكاليت : براي نگه داشتن صفحه هاي نگه دارنده است كه به عنوان پيل عمل و عايق هم مي باشند. كويل مسي : از سيم افشان توليد شده است و براي ايجاد ميدان مغناطيسي در داخل كليد و كنتاكت استفاده مي شود. ورق آهني : به عنوان هسته كويل مسي استفاده شده و جنس آن از ورق آهن است. مقوا : براي عايق كردن كويل از كنتاكتها بايد از مقوا استفاده نمود كه ابعاد آن در داخل شناسنامه آمده است. 24 ورق آهني : براي نگه داشتن مقوا در سر جاي خود مي باشد. همچنين براي محكم كردن مقوا با پين از ورق كوچك آهن استفاده مي شود. تيغه نگهدارنده : براي نگه داشتن مقوا و آن دو ورق آهني مي باشد. ورق آهني : كه حالت فنري هم دارد براي فشار دادن اين قطعات مي باشد كه به صورت محكم در كنار هم قرار مي گيرد. جدول ليست انواع مواد و قطعات مصرفي در توليد محصول محل تهيهشماره ترفهكاربردتعدادخام وسيلهرديفتهران48191000براي جمع آوريبراي هر 24 عدد كليدكارتن1تهران48191000قرار دادن كليدبراي هر 1 عدد كليدجعبه2تهران39199090بسته بندي7سانت براي بسته بندي محصولنوار چسب كاغذي3تهران48219000بسته بنديجهت درج مشخصاتليبل كاغذي4تهران73181490جهت توليددر اندازه 15 و ضخامت 3پيچ دو سو5تهران76169290جهت توليدنمره 4پرچ آلومينيومي6تهران73201090جهت توليدقطر مفتول25/0و5/0 طول8و15فنر7تهران39173900جهت توليدقطر7لوله باكاليت8تهران48010000جهت توليدروغني1/0ورق مقوايي9تهران48062000جهت توليدنور3/0ورق مقوايي10تهران3906720جهت توليد....قطر5/2شلنگ11تهران72085410جهت توليدروغني ضخامت4/0و 3/0ورق فولادي12تهران72131010جهت توليدفولادي قطر 5/1 تا 6ميلگرد13تهران8004400جهت توليدضخامت1ورق بي متال14تهران38109000جهت توليدنيكل و ماتمواد آبكاري15تهران38109010جهت توليدكروماترمواد آبكاري16تهران84672120جهت توليدچند سايز مختلفمتر و قلاويزي الماسه17تهران74072120جهت توليدبرنجي قطر2و4ميلگرد18تهران73182990جهت توليدبرنجي قطر 5/1 و طول 18پين19تهران85073090جهت توليدباكاليتپودر20تهران39059290جهت توليدپلاستيكپودر21تهران74102200جهت توليدبرنجي ضخامت2/1ورق22تهران72085200جهت توليدآهني ضخامت5/0تا2/1ورق23تهران74102200جهت توليدآلياژ سربي قلع ونقرهورق24تهران38101010جهت توليدشيمياييمواد چربي گير25تهران88807900جهت توليدبراي برش.خم و فروكاريقالب پرسكاري26تهران35069090جهت توليدشادلاكچسب27 تهران74153900جهت توليدافشان بدون روكشسيم مسي28 بررسي مواد مصرفي در توليد محصول:كارتن : براي بسته بندي و جمع كردن محصول در تعدادهاي 24 عددي از آن استفاده مي شود تا حمل و نقل راحت تر و آسانتر صورت گيرد. كه از بازار خريداري و وارد كارخانه نمايند.جعبه : پس از تمام شدن يك محصول بايد آن را در جعبه مخصوص كه براي آنها تهيه و سفارش داده شده گذاشت كه هم شكل زيبايي پيدا كند و هم از لحاظ ايمني به بدنه آن ضربه نخورد. كه در جعبه هاي مختلف جاگذاري مي شوند.نوار چسب كارتن : براي بستن درب كارتن ها استفاده مي شود تا محتويات داخل كارتن به بيرون نريزد و محكم آن را نگه دارد.ليبل كاغذي : براي نوشتن مشخصات كليد فيوز بايد بر روي بدنه آن از ليبلها استفاده نمود كه مقدار ولتاژ و جريان و ديگر مشخصات روي آن درج شده باشد كه مي توان براي تهيه آن به بازار مراجعه كرد.26 پيچ دو سو : براي توليد اين محصول به كار مي رود كه بايد دو سو باشد تا به راحتي با فاز متر باز و بسته شود.پرچ آلومينيومي : براي نگه داشتن دو قاب اين كليد فيوز از پرچ آلومينيومي استفاده مي شود كه نمره آن 4 است تا بتواند به خوبي دربهاي آن را نگه دارد.فنر : فنر براي برگرداندن كنتاكتها به كار مي رود كه بعد از احساساتصال كوتاه شدن به صورت كليد قطع مي شود. كه اين فنر بايد نيروي كافي براي برگرداندن داشته باشد.لوله باكاليت : لوله باكاليت جهت تزريق پودر باكاليت و توليد بدنه كليد به كار مي رود كه آن را به راحتي مي توان از بازار تهيه كرد.ورق مقوايي : اين ورق نسوز بوده و براي عايق كردن قسمت برق دار كليد از بدنه و پيچ و مهره ها استفاده مي شود.ورق مقوايي : اين ورق ها هم همان كارايي را دارد ولي با اين فرق كه اين ورق روغني بوده و بيشتر خاصيت عايقي دارد.

طرح توجیهی


کار آفرینی


تولید فیوزهای انفورماتیک


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


طرح آموزشگاه زبان

9عوامل موثر بر قیمت یورو - دلار

انجام تنظیمات ماژول وای فای 8266 فقط به کمک نرم افزار آردوینو

سمینار با موضوع وسایل مورد استفاده در کارگاه های جوشکاری

انواع فن آوری و دلایل شکست سیستم های CRM

دانلود فایل فلش رسمی گوشی Honor 5X KIW-TL00 اندروید ۵

بک دراپ تولد تم بنفش و سپید -کد 3266

دانلود مقاله بررسي تئوري شاهي آرماني و تداوم آن در دورة اسلامي

مقاله در مورد کاربرد کامپیوزیت در سکوهای نفتی

فرانشیز